Pak-ke̍k-iûⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
地球5大洋:

北極洋 (Pak-ke̍k-iûⁿ)完全 (oân-choân) (khiā) ()北極 (Pak-ke̍k)地帶 (tē-tài) ()世界 (sè-kài)5大洋 (tōa-iûⁿ)當中 (tang-tiong) (siōng) () (koh) (siōng)淺的 (chhián--ê)。北極洋 " ()" 佇1 (ê) (kīn)圓形 (îⁿ-hêng) (ê)盆袋 (phûn-tē)內底 (lāi-té) (i) (só͘) (chiàm)面積 (bīn-chek)約略 (iok-lio̍k)14,090,000 km²。北極洋giōng (beh) (hō͘)陸地 (lio̍k-tē) (ûi) (tiâu) (leh): (Au)A大陸 (tāi-lio̍k) (Pak)美洲 (Bí-chiu)生代 (Chheⁿ-tē) (kap)軌但拉 (kúi-nā-lia̍p) ()另外 (Lēng-gōa)相接 (sio-chiap)Barents (hái)Beaufort海Chukchi海Kara海Laptev海 (Tang)Siberia海Lincoln (haí)Wandel海,[Chheⁿ-tē-hái ]],佮Norge海Bering海峽 (Hái-kiap) ()北極洋,太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (liâm)做伙 (chò-hóe); 生地海 (Chheⁿ-tē-hái) (chiap) (khì)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ).


北極洋

地點 (Tē-tiám)[edit]

水新 (Chúi-sin)主要 (chú-iàu)北極圈 (Pak-ke̍k-khoan) (lāi)

地理 (Tē-lí)座標 (chō-piau)[edit]

90 00 N, 0 00 E

面積[edit]

  • 全部 (Choân-pō͘): 14,056,000 km² (美國 (Bí-kok)的1.5 (pōe) (khah)細淡薄仔 (sè--tām-po̍h-á))

海岸線 (Hái-hoāⁿ-soàⁿ)[edit]

45,389 km

氣候 (Khì-hāu)[edit]

極地聖 (Ke̍k-tē-sèng)天時 (thiⁿ-sî)透年冬 (thàu-nî-tang) (koâⁿ)氣溫 (khì-un)變化 (piàn-hòa)有限 (iú-hān)冬天 (Tang-thiⁿ)特質 (te̍k-chit): 規日 (kui-ji̍t)暗天 (àm-thiⁿ)去後 (khì-āu)穩定 (ún-tēng), gàn,少雲 (chió-hûn)熱天 (Joa̍h-thiⁿ)規日天光 (thiⁿ-kng) (sip) (bông)天氣 (thiⁿ-khì)有時 (ū-sî) (ū)cyclone (kiam)落雨 (lo̍h-hō͘)落說 (lo̍h-seh)