Pu̍t-hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
朝鮮 (Tiâu-sián) (ū)其他 (kî-tha) (ê)意思 (ì-sù)請看 (chhiáⁿ-khoàⁿ): 渤海 (Pu̍t-hái) (區別易 (khu-pia̍t-ia̍h))
Pu̍t-hái ê ūi-tì

渤海 (漢字 (Hàn-jī): 渤海) ()中國 (Tiong-kok) (chi̍t) (phiàn)內海 (lōe-hái) ()太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)的一部分 (pō͘-hūn)