Bering Hái-kiap

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Bering海峽

Bering海峽 (Hái-kiap) (英語 (Eng-gí): Bereng Strait) () (chi̍t) (phiàn)連結 (liân-kiat)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ) (kap)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (ê)海峽位佇 (ūi-tī)露西亞 (Lō͘-se-a)美國 (Bí-kok)Alaska中央 (tiong-ng)