Bering Hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Bering (Hái) ()太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (ê) (chi̍t) (hūn) (óa) () (Pak)美洲 (Bí-chiu) (kap)亞洲 (A-chiu)中央 (tiong-ng)Aleut群島 (Kûn-tó) (í)北的所在 (só͘-chāi)。 Hài的北爿 (pak-pêng) (khah) (é)部分 (pō͘-hūn)Bering海峽 (Hái-kiap)