Hun-lân-oan

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
芬蘭灣的位置

芬蘭灣 (Hun-lân-oan) (芬蘭灣; 芬蘭語 (Hun-lân-gí): Suomenlahti; Eesti (): Soome laht; 露西亞語 (Lō͘-se-a-gí): Финский залив; 瑞典語 (Sūi-tián-gí): Finska viken) ()Baltic (Hái)東部 (tang-pō͘) (ê) (tōa)海灣 (hái-oan); (giap) ()芬蘭 (Hun-lân) (kap)Eesti中央 (tiong-ng) (hiòng) (tang)村長 (chhun-tn̂g) (chì)露西亞 (Lō͘-se-a) (Sèng)Peterburg