Arafura Hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Arafura海

Arafura (Hái) (英語 (Eng-gí): Arafura Sea) ()太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) ()Australia (kap) (Sin)Guinea之間 (chi-kan) (ê) (chi̍t) (phiàn)海域 (hái-he̍k)