Jawa Hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Jawa (Hái) (印尼語 (Ìn-nî-gí): Laut Jawa; 英語 (Eng-gí): Java Sea),所在 (só͘-chāi) ()印尼 (Ìn-nî)Jawa () (ê)北爿 (pak-pêng) (kap)Borneo南爿 (lâm-pêng); Sumatera東爿 (tang-pêng)Sulawesi西爿 (sai-pêng); 佮西北 (sai-pak) (pêng)Karimata海峽 (Hái-kiap)相接 (sio-chiap) (thong) (hiòng) (Lâm)中國 (Tiong-kok)