Campeche Oan

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Campeche灣

Campeche (Oan) (西班牙語 (Se-pan-gâ-gí): Bahia de Campeche) ()墨西哥 (Be̍k-se-ko)艦爿 (lām-pêng) (ê) (chi̍t) (phiàn)海灣 (hái-oan)