Tan-be̍h Hái-kiap

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
丹麥海峽的位置

丹麥 (Tan-be̍h)海峽 (Hái-kiap) (丹麥海峽; 英語 (Eng-gí): Denmark Strait; 丹麥語 (Tan-be̍h-gí): Danmarksstrædet) 或者 (he̍k-chiá)Greenland海峽 (英語: Greenland Strait; 冰地語 (Peng-tē-gí): Grænlandssund) () (giap) ()生代 (Chheⁿ-tē) (kap)兵地 (Peng-tē)中央 (tiong-ng) (ê)海峽