Tang Siberia Hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
東Siberia海

(Tang)Siberia (Hái) (露西亞語 (Lō͘-se-a-gí): Восто́чно-Сиби́рское мо́ре) ()北極洋 (Pak-ke̍k-iûⁿ) (ê) (chi̍t) (phiàn)緣海 (iân-hái)