Lō͘-se-a-gí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
露西亞語的分佈 。

露西亞語 (Lō͘-se-a-gí) (露西亞語; 路司埃語 (Lō͘-si-ia-gí) (Lō͘siia ())),俄羅斯語 (Gô-lô-su-gí) (俄羅斯語),俄語 (Gô-gí) (俄語) (русский язык; IPA: [ˈruskʲɪj jɪˈzɨk]), ()斯拉夫 (Su-lá-hu)語言 (gí-giân)內面 (lāi-bīn)使用者 (sú-iōng-chiá)上濟 (siōng-chē) (ê)一个 (chi̍t-ê)分支 (hun-ki)。露西亞語是大約 (tāi-iok)1 (ek)6400 (bān) (lâng)第一 (tē-it)語言 ()露西亞 (Lō͘-se-a)聯合國 (Liân-ha̍p-kok) (chham)露西亞附近 (hù-kīn)一寡 (chi̍t-kóa)國家 (kok-ka)官方 (koaⁿ-hong)語言

露西亞語屬於 (sio̍k-û)印歐 (Ìn-Au)語言內面的 (Tang)斯拉夫語言書寫 (Su-siá)時陣 (sî-chūn)使用 (sú-iōng)露西亞字母 (jī-bó),是一種 (chi̍t-chióng)基里爾 (ki-lí-ní)字母 (jī-bú) (Kirillica字母)。

現代 (Hiān-tāi)露西亞字母[edit]

А
/a/
Б
/b/
В
/v/
Г
/g/
Д
/d/
Е
/je/
Ё
/jo/
Ж
/ʐ/
З
/z/
И
/伊/
Й
/j/
К
/k/
Л
/ɫ/
М
/m/
Н
/n/
О
/o/
П
/p/
Р
/r/
С
/s/
Т
/t/
У
/烏/
Ф
/f/
Х
/x/
Ц
/t͡s/
Ч
/t͡ɕ/
Ш
/ʂ/
Щ
/ɕɕ/
Ъ
/-/
Ы
[ɨ]
Ь
/◌ʲ/
Э
/e/
Ю
/ju/
Я
/ja/

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]