Gí-hē

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search


語系 (Gí-hē) (英語 (Eng-gí): language family), () (ū) (kóng)語族 (gí-cho̍k) () (chí) (tùi)共同 (kiōng-tông)祖先 (chó͘-sian)言語 (giân-gí) (ia̍h)親代 (chhin-tāi)言語發展 (hoat-tián)出來 (chhut--lâi) (ê) (chi̍t) (kûn)言語經過 (Keng-kòe)比較 (pí-kàu)言語學 (giân-gí-ha̍k)研究 (gián-kiù) (thang)分析 (hun-sek) (chhut)一个 (chi̍t-ê)語系的言語成員 (sêng-oân)

用語 (Iōng-gí)[edit]

有的 (Ū-ê)學者 (ha̍k-chiá) (chiong) "語系" 一个用語固定 (kò͘-tēng) (ēng) ()一定 (it-tēng)分類 (hun-lūi)層級 (chân-kip)總是 (chóng-sī)學界 (ha̍k-kài)對一 (khoán)用法 (iōng-hoat) () (chin)一置 (it-tì)

佇英語,傳統上 (thoân-thóng-siōng)通佇一个family會短 (ē-té) (hun)branch; (ùi)branch會底 (ē-té) (koh)group (ē) (chân) (chài) (hun)complex日語式 (Ji̍t-gí-sek)術語 (su̍t-gí)使用 (sú-iōng) "語派 (gí-phài)" (語派 goha) (kap) "語群 (gí-kûn)" (語群 gogun), (lâi)告別 (kò-pia̍t)表妲 (piáu-tat)語系下底 (ē-té) (nn̄g)次分類 (chhù-hun-lūi); 佇華語式 (Hôa-gí-sek)的用語是分 "語族" (語族) 佮 "語支 (gí-chi)" (語支)。