ISO 639

From Lohankhapedia
(Redirected from ISO 639-3)
Jump to navigation Jump to search

ISO 639 ()1 (ê)ISO出版 (chhut-pán)關係 (koan-hē)語言 (gí-giân)名稱 (miâ-chheng)代碼 (tāi-bé) (ê)國際 (kok-chè)標準 (phiau-chún)現此時 (Hiān-chhú-sî) (ū)2部分 (pō͘-hūn) (ISO 639-1, ISO 639-2) 已經 (í-keng)定案 (tēng-àn)其他 (Kî-thaⁿ)部分 (iáu) (teh) (chhiâu)

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]