Laptev Hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Laptev海

Laptev (Hái) (露西亞語 (Lō͘-se-a-gí): мо́ре Ла́птевых) ()北極洋 (Pak-ke̍k-iûⁿ) (ê) (chi̍t) (phiàn)緣海 (iân-hái)