Pho-su-oan

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
對太空看波斯灣。

波斯灣 (Pho-su-oan) (英語 (Eng-gí): Persian Gulf) () ()亞洲 (A-chiu)西南 (sai-lâm) (kap)印度洋 (Ìn-tō͘-iûⁿ)相接 (sio-chiap) (koh) (giap)Iran (早前 (chá-chêng)號做 (hō-chòe) "波斯 (Pho-su)") (chham)阿拉伯 (A-la-pek)半島 (Pòan-tó)之間 (chi-kan) (ê)海或 (hái-he̍k)有的 (Ū-ê)阿拉伯國家 (kok-ka) ()號做阿拉伯灣 (A-la-pek-oan)