Lâm-ke̍k-iûⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
地球5大洋:

南極洋 (Lâm-ke̍k-iûⁿ) (tùi)南極 (Lâm-ke̍k)海岸 (hái-hoāⁿ) (chhun) (kàu)南緯 (lâm-hūi)60 (tō͘) () (hia) (kap)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)印度洋 (Ìn-tō͘-iûⁿ)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)相佮 (sio-kap)所以 (Só͘-í) () (ū) (lâng)認為 (jīn-ūi) ()3 (tōa) (iûⁿ) (ê)部分 (pō͘-hūn)名稱 (miâ-chheng)後做 (hō͘-chò) "南極海 (Lâm-ke̍k-hái)"。南極洋是 ()2 ()海洋 (hái-iûⁿ)干焦 (kan-na)北極洋 (Pak-ke̍k-iûⁿ) (koh) (khah) ()國際 (Kok-chè)Hydrographic組織 (Cho͘-chit)佇2000 ()按鳥 (àn-chiáu)Antarctic Treaty System ()制定 (chè-tēng)正式 (chèng-sek)範圍 (hoān-ûi)

南極洋

地理 (Tē-lí)位佇 (ūi-tī)[edit]

65 00 S, 0 00 E (名義 (miâ-gī) (siōng))。因為 (In-ūi)南極洋袂輸 (bē-su)手指 (chhiú-chí)完全 (oân-choân) ()南極大陸 (tāi-lio̍k) (pau) (tiâu) (leh)實際 (si̍t-chè) (i)經度 (keng-tō͘)有360度。

面積 (Bīn-chek)[edit]

海岸線 (Hái-hoāⁿ-soàⁿ)[edit]

17,968 km

氣候 (Khì-hāu)[edit]

水溫 (Chúi-un)佇10°C到 -2°C的範圍 (lāi)風暴 (Hong-pok) (cyclonic storm) 向東 (ǹg-tang)沿 (iân)大陸墘 (tāi-lio̍k-kîⁿ) (chhoe); 因為 (peng)海水 (hái-chúi)溫差 (un-chha)大,方北 (hong-pok)特別 (te̍k-pia̍t) (thàu)地球 (Tē-kiû)上上 (kài) (kiông) (hong)佇南緯40度 (chì)南極圈 (Lâm-ke̍k-khoan)冬天 (Tang-thiⁿ)海水對大陸墘開始 (khai-sí)結冰 (kiat-peng); (peng) (thoàⁿ)到太平洋的南緯65度,大西洋的南緯55度。表面 (Piáu-bīn)溫度 (un-tō͘) (lak)攝氏 (Liap-sī)0度以下 (í-hā)。海岸線有的 (ū-ê)所在 (só͘-chāi)因為內代 (lōe-tē)強風 (kiông-hong) (drainage winds) 直直 (ti̍t-ti̍t)稍來 (sàu--lâi)戴著 (tì-tio̍h)有法度 (ū-hoat-tō͘)官天 (koaⁿ-thiⁿ)維持 (î-chhî) ()兵的狀況 (chōng-hóng)