Malacca Hái-kiap

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Malacca海峽逐年搭務
Map of the Strait of Malacca-de.jpg

Malacca[mēu (le̍h)kheuh]海峽 (hái-kiap) (馬來語 (Má-lâi-gí): Selat Melaka; 英語 (Eng-gí): Strait of Malacca) ()1 (tsuā) (tsiâⁿ) (ue̍h) (ê)海路 (hái-lōo) ()Malaysia半島 (puàⁿ-tó) (kah)Indonesia Sumatra ()中方 (tiong-hng)經緯 (Keng-hūi)是 (1.43N, 102.89E)。

經濟 (King-tsè)重要性 (tiōng-iàu-sìng)[edit]

()經濟的角度 (kak-tōo) (khuàⁿ)起來 (khí-lâi), Malacca海峽是世界頂 (sè-kài-tíng) ()重要 (tiōng-iàu)的1逝運輸 (ūn-su)海路,未斯 (buē-su)Suez運河 (Ūn-hô)猶是 (á-sī)Panamá運河這逝 (Tsit-tsuā)海峽是船隻 (tsûn-tsiah)來往 (lâi-óng)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)印度洋 (Ìn-tō͘-iûⁿ)主要 (tsú-iàu)路途 (lōo-tôo)牽連 (khan-liân)世界等 (sè-kài-tíng)3 ()人口 (lîn-kháu) (tsuē)國家 (kok-ka)印度 (Ìn-tō͘)印尼 (Ìn-nî)中國 (Tiong-kok)。 1 () (ū)5 (bān) (tsiah) (tsûn)出立 (tshut-li̍p)負擔 (hū-tam) (tsuân)世界 (sè-kài)hèu (liōng)的1/5 (kàu)1/4。所有 (Sóo-ū)船運 (tsûn-ūn)石油 (tsio̍h-iû)的1/4 (king)kèu這逝海峽: 佇2003年, 1 (li̍t)插一刀 (tshap-it-to)1100萬 (tháng) (170萬m³)。 (I)腸肚 (tn̂g-tōo)是930 km,短劃的所在 (sóo-tsāi)島仔 (tó-á)38 km (khuah)

海賊 (Hái-tsha̍t)貼霧 (tah-bū)[edit]

(Tsit)角勢 (kak-sì)海賊驚夯 (kiaⁿ-háng) (terrorism) 的目標 (bo̍k-phiau)。這 (kuí) (lâi)海漆 (hái-tshat)是1 (hāng)嚴重 (giâm-tiōng)代誌 (tāi-tsì) ()1994年的25 (paíⁿ)搶劫 (tshiúⁿ-kiap)變價 (piàn-kà)2000年的220反。 2003年 (tshun)150反, (tsiàm)全世界的1/3。 2004年了後 (liáu-aū)過才 (koh-tsiah) (piàn) (tsuē)

煩惱 (Huân-ló)驚夯是因為 (in-uī) (kiaⁿ) (tuā) (tsûn) (ē)khiì (hōng) (kiap)khiì,共醫 (kā-i)沉會 (tiâm-ē) (khín)所在 (sóo-tsaī) (島仔25m (tshim)),就安奶 (tsiū-an-ne) ()海峽thatkhiaih, (hōo)世界 (sè-kaì)貿易 (bōo-i̍k) (tio̍h)重傷 (tāng-siong)

另外 (Līng-guā)1牙問題 (būn-tuê)Sumatra島逐年 (ta̍k-nî) (lóng) (tio̍h)héu (sio),予 (kui)牙海峽蒙淵線 (bông-ian-sàn) ()看遠 (khuàⁿ-hn̄g)島仔200m (niā),予這逝缺實實 (khueh-tsa̍t-tsa̍t)生理 (sing-lí)線路 (suàⁿ-lōo) (kah)毋氏空 (m̄-sī-khang)

無的確 (Bô-tik-khak)歹人 (phái-lâng)利用 (lī-iōng)貼霧 (ê)時陣 (sî-tsūn) (kiap)發動 (huat-tōng)京夯 (kiaⁿ-háng)siī (kiāⁿ)