O͘-chúi-kau

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search


Tâi-ôan Hái-kiap

烏水溝 (O͘-chúi-kau) (烏水溝),現代 (hiān-tāi) (kiò)臺灣 (Tâi-ôan)海峽 (Hái-kiap) (臺灣海峽), ()佇咧 (tī-leh)台灣 (Tâi-ôan) (kah)中國 (Tiong-kok)大陸 (Tāi-lio̍k)中間 (tiong-kan) (ê)1 (tiâu)海高 (hái-kau)底理學 (Té-lí-ha̍k)指明 (chí-bêng)臺灣海峽 (Tâi-ôan-hái-kiap)海域 (hái-he̍k)範圍 (hōan-ûi)按呢 (án-ne)的: (siōng)北爿 (pak-pêng) (chham)東海 (Tang-hái) (東海) 的分界線 (hun-kài-sòaⁿ) (í)臺灣島 (Tâi-ôan-tó)富貴角 (Hù-kùi-kak) (富貴角) 佮福建 (Hok-kiàn)平潭 (Pêng-thâm) ()連線 (liân-sòaⁿ) (ûi)標準 (piau-chún); (siong) (lâm) (pêng) (í)福建冬山 (Tang-soaⁿ) (hām)台灣鵝鑾鼻 (Gô-lôan-phīⁿ)之間 (chi-kan)的連線 (chò)分界線, (óa)南爿就是 (to̍h-sī)南海 (Lâm-hái)巴士 (Pa-sū)海峽

臺灣海峽主要 (chú-iàu)嘛是 (mā-sī)大陸架 (Tāi-lio̍k-kè) (大陸棚 (Tāi-lio̍k-pêⁿ)) 的短理 (té-lí)形態 (hêng-thài) (Hái)深度 (chhim-tō͘) ()超過 (chhiau-kòe)200公尺 (kong-chhioh)。海域 (lāi)島嶼 (tó-sū)除了 (tî-liáu)靠近 (khò-kīn)大陸的沿海 (iân-hái)島嶼以外 (í-gōa)猶閣 (iáu-koh) (ū)澎湖群島 (Phêⁿ-ô͘-kûn-tó)屏東 (Pîn-tong)小琉球 (Sió-liû-kiû)

往過,臺灣海峽予人叫做烏水溝。 兩个朝代,一寡 閩南人佮 廣東 的客人仔先後寮過質調烏水溝來到臺灣開荒 (開墾) 做贌 (做贌)。真濟會射的人予風湧佮海水哈去,永遠無命閣重生。對古早人來講,臺灣海峽是遐爾仔風險,會當講是 "卡去口無命".所以濟無幾月就離開壓.干nā留怹的文化佮習俗若定.到今佇 閩南台灣 民間攏有咧講1句俗語話,後做 "蹽水過臺灣,下跤 (雙kha) 結兩丸" (蹽水過臺灣,下骹(雙骹)結兩丸 )。[無出次] 或者施 (He̍k-chiá-si) (tùi)平埔族 (Pîⁿ-po͘-cho̍k)漢化 (hàn-hoà) (lâi)e.[1][2]

  1. 閩客族群 85%有原住民血統, 自由時報, 2007年11月18日
  2. 郭佳容 (2015-07-05). "醫生眼 看歷史 追溯台灣DNA" (ēng Hôa-gí). 《中國時報》. 2015-07-17 khòaⁿ--ê.