Labrador Hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Labrador (Hái) () (Pak)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ) (ê) (chi̍t)部分 (pō͘-hūn)所在 (só͘-chāi) ()Labrador半島 (Poàn-tó) (kap)Greenland中央 (tiong-ng)