Labrador Poàn-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
這篇 (Chit-phiⁿ) () (teh) (siá)Canada號做 (hō-chò)這的 (chit-ê) (miâ) (ê)半島 (poàn-tó) () (beh) (chhōe)Labrador別種 (pa̍t-chióng)意思 (ì-sù) (chhiáⁿ)參考 (chham-khó)Labrador (區別易 (khu-pia̍t-ia̍h)).
Labrador-Peninsula.PNG

Labrador半島 (英語 (Eng-gí): Labrador Peninsula法語 (Hoat-gí): péninsule de Labrador) 是Canada東部 (tang-pō͘)一个 (chi̍t-ê)半島 (I)南爿 (lâm-pêng) (kap)Québec (Séng)南部 (lâm-pō͘)相連 (sio-liân)其他 (kî-thaⁿ)方向 (hong-hiòng) (lóng) (hō͘) (chúi)泡調 (pau-tiâu) (leh)西爿 (sai-pêng)Hudson海灣 (Hái-oan)北爿 (pak-pêng)Hudson海峽 (Hái-kiap)東北爿 (tang-pak-pêng)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ) (á)東南爿 (tang-lâm-pêng)Saint Lawrence海灣

Labrador半島包括 (pau-koat)LabradorSaguenay-Lac-Saint-JeanCôte-NordNord-du-Québec (chit)4 (ê)地區 (tē-khu)。 Labrador屬佇 (sio̍k-tī)Newfoundland佮Labrador; 其他3个地區攏 (tiàm) ()Québec