Poàn-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

半島 (Poàn-tó) () (ùi) (khah)大帝 (toā-tè) (ê) ()痛出來 (thàng--chhut-lâi)三爿 (saⁿ-pêng) (hō͘) (chúi)泡朝 (pau-tiâu)土地 (thó͘-tē)

海鼻 (Hái-phīⁿ)一款 (chi̍t-khoán)半島。