Bothnia Hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Bothnia海的範圍

Bothnia (Hái) (瑞典語 (Sūi-tián-gí): Bottenhavet; 芬蘭語 (Hun-lân-gí): Selkämeri) () (chi̍t) (phiàn) (giap)佇咧 (tī-leh)瑞典 (Sūi-tián) (hām)芬蘭 (Hun-lân)中央 (tiong-ng) (ê)海域 (hái-he̍k)。 Bothnia海的北爿 (pak-pêng) (kap)南爿 (lâm-pêng)分別 (hun-pia̍t)Bothnia (Oan)Baltic海相連 (sio-liân)