Sulu Hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
NASA 的Sulu海影像。

Sulu (hái) ()菲律賓 (Hui-li̍p-pin)西南 (sai-lâm) (ê)一个 (chi̍t-ê) (chham)西北爿 (sai-pak-pêng) (Lâm)中國海 (Tiong-kok-hái)之間 (chi-kan) (hō͘)Palawan分格 (hun-keh); (kap)東南 (tang-lâm)Celebes海之間 (hō͘)Sulu群島 (Kûn-tó)分隔 (hun-keh)Borneo ()Sulu海的西南爿 (sai-lâm-pêng)