California Oan

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

California (Oan) ()Baja California半島 (Poàn-tó) (kap)墨西哥 (Be̍k-se-ko)其他 (kî-tha)部分 (pō͘-hūn) (chi) (kan) (ê) (chi̍t) (phìⁿ)海灣 (hái-oan)