Hái-oan

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
殿佇 西班牙 山Sebastián海灣

海灣 (Hái-oan) ()3 (pêng) (lóng)陸地 (lio̍k-tē) (ê)海水 (hái-chúi)水體 (chúi-thé)。海灣一般 (it-poaⁿ) (khah) () (khí) (éng)