Pa-sū Hái-kiap

From Lohankhapedia
(Redirected from Bashi Hái-kiap)
Jump to navigation Jump to search
Bashi is the northern channel of Luzon Strait

巴士 (Pa-sū)海峽 (Hái-kiap) (巴士海峽) (ūi) () (leh)台灣 (Tâi-oân) (ê)紅頭嶼 (Âng-thâu-sū) (kap)菲律賓 (Hui-li̍p-pin)Y'Ami () (chi) (kan)