Hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
早起海庚仔當天光。

(Hái) ()一大片 (chi̍t-tōa-phiàn)着滿 (tū-móa) (kiâm) (chúi) (ê)區域 (khu-he̍k)有時陣 (Ū-sî-chūn) (lán) (kóng)的海是 (chí) () ()陸地 (lio̍k-tē) (kap)海洋 (hái-iûⁿ)接接 (chih-chiap)的區域。 () (khah)闊咧 (khoah--leh),海 ()地球 (tē-kiû) (téng)除去 (tû-khì) (hō͘)陸地圍起來 (ûi--khí-lâi)水體 (chúi-thé)以外 (í-gōa)所有 (só͘-ū) ()鹹水 (kiâm-chúi)相連紲 (sio-liân-sòa)的區域。規的 (Kui-ê)地球頂 (tē-kiû-téng) (ū)71% (ê)所在 (só͘-chāi) (lóng)海水 (hái-chúi)坎條咧 (khàm-tiâu--leh)

一寡 (chi̍t-kóa)較大 (khah-tōa) (ô͘) () (lâng) (ēng) "海" (lâi) ()號名 (hō-miâ)親像 (Chhin-chhiūⁿ)Caspi海Aral海死海 (Sí-hái)

(Chhiáⁿ)宛若 (oan-nā)參考 (chham-khó)海洋說明 (soat-bêng)