N̂g-hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
地圖。

黃海 (N̂g-hái) (漢字 (Hàn-jī): 黃海),韓國 (Hân-kok) () (kiò)西海 (Se-hái) ()中國 (Tiong-kok)東爿 (tang-pêng) (ê)一个 (chi̍t-ê) (hái) (sǹg)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (chi̍t)部分 (pō͘-hūn) (pat) ()黃河 (N̂g-hô) (chhut) (kháu)