Tē-tiong-hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

地中海 (Tē-tiong-hái) (英語 (Eng-gí):TheMediterranean Sea) ()歐洲 (Au-chiu)亞洲 (A-chiu)非洲 (Hui-chiu)3 (ê)大陸 (tāi-lio̍k)圍起來 (ûi-khí-lâi) (ê) (hái)面積 (bīn-chek)大約 (tāi-iok)是250 (bān)km²

Mediterranean Relief.jpg

()地中海的國家 (kok-ka)[edit]