Banda Hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Banda海的範圍

Banda (Hái) () (chi̍t) (phiàn)位佇 (ūi-tī)馬來 (Má-lâi)群島 (Kûn-tó)東南面 (tang-lâm-bīn) (ê)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)海域 (hái-he̍k)