Alboran Hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Alboran海的位置

Alboran (Hái) (西班牙語 (Se-pan-gâ-gí): Mar de Alborán) ()地中海 (Tē-tiong-hái) (ê) (chi̍t) (phiàn)海域 (hái-he̍k); (giap) ()Iberia半島 (Poàn-tó) (kap)非洲 (Hui-chiu)中央 (tiong-ng); 經由 (keng-iû)Gibraltar海峽 (Hái-kiap) (hām)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)相連 (sio-liân)