Lūi-pia̍t:CS1 Hôa-gí chu-liāu (zh)

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

這个 (Chit-ê)類別 (lūi-pia̍t) ()專門 (choan-bûn) (hō͘)使用 (sú-iōng) (liáu) |language= 參數 (chham-sò͘) (lâi)指定 (chí-tēng)資料 (chu-liāu)言語 (giân-gí) (ê)Module:Citation/CS1引用 (ín-iōng) (Pún) (ia̍h)除了 (tû-liáu)Module:Citation/CS1以外 (í-gōa)所有 (só͘-ū)頁面 (ia̍h-bīn) (lóng)應該 (èng-kai)經過 (keng-kòe)CS1枋模 (pang-bô͘)嘉添的 (ka-thiam--ê)

  • 簡略 (Kán-lio̍k)解說 (ké-soeh): 引用的對象 (tùi-siòng)華語 (Hôa-gí)內容 (lōe-iông)
  • 比較 (Pí-kàu) Category:CS1 sú-iōng Hôa-gí bûn-jī (zh)(引用予人調列 (tiâu-lia̍t) () (ēng) (tiōng)華語文字 (bûn-jī)的頁)