Pang-chān:Lūi-pia̍t

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
主題名空間 討論名空間
0 (主要/文章) Thó-lūn 1
2 Iōng-chiá Iōng-chiá thó-lūn 3
4 Wikipedia Wikipedia thó-lūn 5
6 tóng-àn tóng-àn thó-lūn 7
8 MediaWiki MediaWiki thó-lūn 9
10 Pang-bô͘ Pang-bô͘ thó-lūn 11
12 Pang-chān Pang-chān thó-lūn 13
14 Lūi-pia̍t Lūi-pia̍t thó-lūn 15
100 Portal Portal talk 101
828 模組 模組討論 829
2300 [[Wikipedia:Gadget|]] 2301
2302 [[Wikipedia:Gadget|]] 2303
-1 Tek-pia̍t
-2 Mûi-thé

類別 (Lūi-pia̍t) (goân)英語 (Eng-gí)系統 (hē-thóng)號名 (hō-miâ)Category目的 (bo̍k-te̍k) () (beh) (chiong)頁面 (ia̍h-bīn) (chiàu)相近 (saⁿ-kīn) (ê)主題 (chú-tê)分組 (hun-cho͘)利用 (Lī-ēng)MediaWiki功能 (kong-lêng)會當 (ē-tàng)經過 (keng-kòe) ()頁面 (ka) (chiūⁿ)比論 (pí-lūn) [[Lūi-pia̍t:XYZ]] (ia̍h) [[Category:XYZ]]文字 (bûn-jī)佇wikimarkup內面 (lāi-bīn) (lâi)採用 (chhái-ēng)類別,了後 (liáu-āu) (to̍h)自動 (chū-tōng)根據 (kun-kù)XYZ號名來開裂 (khai-lia̍t)。類別幫助 (pang-chō͘)讀者 (tha̍k-chiá)查詢 (chhâ-sûn) (kiam)四界 (sì-kè)瀏覽 (liû-lám) (chi̍t) (khu)子弟 (chú-tē) (khòaⁿ)頁面照題目 (tê-bo̍k)排列 (pâi-lia̍t)進一步 (chìn-chi̍t-pō͘) (chhōe) (chhut)文章 (bûn-chiuⁿ)關係性 (koan-hē-sèng)