Wikipedia:Portal

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
主題名空間 討論名空間
0 (主要/文章) Thó-lūn 1
2 Iōng-chiá Iōng-chiá thó-lūn 3
4 Wikipedia Wikipedia thó-lūn 5
6 tóng-àn tóng-àn thó-lūn 7
8 MediaWiki MediaWiki thó-lūn 9
10 Pang-bô͘ Pang-bô͘ thó-lūn 11
12 Pang-chān Pang-chān thó-lūn 13
14 Lūi-pia̍t Lūi-pia̍t thó-lūn 15
100 Portal Portal talk 101
828 模組 模組討論 829
2300 [[Wikipedia:Gadget|]] 2301
2302 [[Wikipedia:Gadget|]] 2303
-1 Tek-pia̍t
-2 Mûi-thé

Portal ("phó͘-tho͘h") () "門口 (mn̂g-kháu)", "門戶 (mn̂g-hō͘)" (ê)意思 (ì-sù) ()Wikipedia是 (chi̍t) (khoán)針對 (chiam-tùi)一定 (it-tēng)主題 (chú-tê)建立 (kiàn-li̍p) ()頭頁 (thâu-ia̍h)作用 (chok-iōng)頁面 (ia̍h-bīn) (lâi)幫助 (pang-chō͘)讀者 (tha̍k-chiá) (kap)編者 (pian-chiá)瀏覽 (liû-lám)

Holopedia目前 (bo̍k-chêng) (pún)內容 (lōe-iông)方民 (hong-bîn) (taⁿ) (ū)製作 (chè-chok) (chió) (hūn)上細 (siōng-sè) (thang) (khoàn)告別 (kò-pia̍t)實絡 (si̍t-le) ()其他 (kî-tha)言語 (giân-gí)版本 (pán-pún) (chhòng) (hoat)

名空間 (Miâ-khong-kan)[edit]

Portal對應 (tùi-èng)討論易 (thó-lūn-ia̍h)名空間是Portal talk (需要 (su-iàu) (sin) (siat)alias Portal討論 (thó-lūn))。Portal本身 (pún-sin) ()通設一个 (chi̍t-ê)載代化 (chāi-tē-hòa)號名 (hō-miâ) ()相法 (siuⁿ-hoat) (chhiáⁿ)Wikipedia:秋仔跤 (Chhiu-á-kha)提出 (thê-chhut)

列單 (Lia̍t-toaⁿ)[edit]

主題性 (Chú-tê-sèng)portal[edit]

(大概 (Tāi-khài) (chiàu)開設 (khai-siat)時間 (sî-kan)排列 (pâi-lia̍t))

連結 (Liân-kiat)[edit]