Portal:Toān-kì

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

人物傳記的門口驛

(Tùi) (bó͘)一个 (chi̍t-ê)人物 (jîn-bu̍t)細命 (sè-miā)來力 (lâi-le̍k) (ê)詳細 (siông-sè)記述 (kì-su̍t) () (chò)傳記 (toān-kì) () (khah)簡單 (kán-tan)介紹 (kài-siāu) (thang) (kóng)小段 (sió-toān)。傳記毋林 (m̄-ná) ()開裂 (khai-lia̍t) (chhiūⁿ)教育 (kàu-io̍k)工課 (khang-khòe)關係 (koan-hē) (kap)死亡 (sí-bông) (téng)基本 (ki-pún)事實 (sū-si̍t) ()記錄 (kì-lio̍k)對象 (tùi-siōng) () (chia)事件 (sū-kiāⁿ)當中 (tang-tiong)經驗 (keng-giām)。佮人士 (jîn-sū)檔案 (tóng-àn) (profile) ()裏勒斯 (lí-le̍k-su) (résumé) () (sio)siâng, (chi̍t) (hūn)傳記表現 (piáu-hiān)對象的細命故事 (kò͘-sū)廣腳 (kóng-kioh) (i)細命當中的 (chē) (khoán)方面 (hong-bīn)包括 (pau-koat)經驗 (lāi)親身 (chhin-sin)賽項 (sè-hāng)代誌 (tāi-chì) ()chhiá嘛可能 (khó-lêng)包括對伊人格 (jîn-keh)分析 (hun-sek)

(Siū) (tio̍h)紀錄 (kì-lio̍k)對象或者 (he̍k-chiá)伊的 (i-ê)家族 (ka-cho̍k)認可 (jīm-khó)合作 (ha̍p-chok)協辦 (hia̍p-pān)的傳記,號做授權 (siū-khoân)傳記。若是記述對象家己 (ka-tī),或者 (kah) (lâng)做伙 (chò-hóe)寫出來的 (siá--chhut-lāi-ê),號做自傳 (chū-toān)。傳記的寫作 (siá-chok)一般 (it-poaⁿ) (sǹg)非虛構類 (hui-hi-kò͘-lūi)毋過 (m̄-koh)會當 (ē-tàng) (ēng)虛構 (hi-kò͘)方式 (hong-sek) (lâi)記述一个人物的細命。對文學 (bûn-ha̍k) (kàu)電影 (tiān-iáⁿ) (ū)媒體 (mûi-thé)樣式 (iūⁿ-sek)濟款的傳記。

重警會選項目 (摒稱)

會選的傳記

Bae Suzy
Bae Suzy (배수지; 1994年10月10日出世) 一般攏叫Suzy,是韓國的歌手,武者,演員,modelMC。 Suzy上有名聲的作品是Dream HighBigGu Family Book佮電影Architecture 101; 伊佇內底分別演出Go Hye-mi, Jang馬ri, Dam Yeo-wool佮Yang Seo-yeon。 Suzy同時嘛是女子團體miss A的成員。彼个團體代先主要佇中國發展。 Miss A發表歌曲Love Again來予Samsung Beat Festival佇廣告內底使用。 2010年7月, miss A經過JYP Entertainment發表第一張單曲Bad Girl Good Girl

會選的影像

Hồ子Minh (1890年5月19 ji̍t – 1969年9月3日),歙一張上的時 (1921年) 伊閣號Nguyễn Ái Quốc,是越南的共產主義政治家佮革命家,伊佇1946年到1955年是越南民主共和國的總理,閣是1945年到1969年的主席。

今仔日 – 7 月 10 日

你敢知影...

László Bíró

Wiki士公

WikiProjects

專門 (Choan-bûn) ()傳記 (toān-kì) (ê)工課 (khang-khòe):


人物列單

類別

(Soán) (lâi) (khòaⁿ)次類別 (chhù-lūi-pia̍t)