Thâu-ia̍h

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Incubator-logo.svg趕緊來去Wikimedia Incubator邦忙寫閩南語版本的Wikinews。Wikinews-logo.svg
媠氣的文章 新聞紀事
Xingang Writing.jpg
新港 (Sin-káng)文書 (bûn-su) () (ùi)今仔日 (kin-á-ji̍t)台灣 (Tâi-oân)臺南 (Tâi-lâm) (hit) (tah) (ê)平埔族 (Pêⁿ-po͘-cho̍k)社里 (siā-lí)留落來 (lâu--lo̍h-lâi)土地 (thó͘-tē)稅人 (sòe--lâng)買賣 (bé-bē)借錢 (chioh-chîⁿ) (téng)方面 (hong-bīn)契約 (khè-iok)文書,較早 (khah-chá) ()台灣話 (Tâi-oân-ōe) (ū)予做 (hō͘-chò)番仔契 (hoan-á-khè) (Tùi)文書 (só͘)使用 (sú-iōng)言語 (giân-gí) (lâi) (khoàⁿ),有干焦 (kan-na) (iōng)羅馬字 (Lô-má-jī)平埔話 (Pêⁿ-po͘-oē)單言語 (tan-giân-gí)文書,原仔 (oân-ná)漢文 (Hàn-bûn),平埔話對照 (tùi-chiò)雙言語 (siang-giân-gí)文書。 (Taⁿ)約略 (iok-lio̍k)有140外件 (gōa-kiāⁿ)保存 (pó-chûn)雖然 (Sui-jiân)研究 (gián-kiù)平埔 (Pêⁿ-po͘)文化 (bûn-hòa),台灣早前 (chá-chêng)歷史 (le̍k-sú)珍貴 (tin-kùi)材料 (châi-liāu)不而過 (put-jî-kò)因為 (in-ūi)新港語 (Sin-káng-gí)失傳 (sit-thoân) (taⁿ)勉強 (bián-kióng)才調 (châi-tiāu)解讀 (kái-tha̍k)學者 (ha̍k-chiá) ()幾的仔 (kúi-ê-á)。 ([[新港文書 (Sin-káng-bûn-su)|讀全篇...]])
總統李登輝先生玉照 (國民大會實錄).jpg
你敢知影..。 當年的3月1日
Doty.jpg
特色寫真 熟似Wikipedia佮Holopedia
Commons等的高品質相片
Wikipedia-logo-v2-bw.svg

Wikipedia是1个自由內容網路百科全書。伊的目的是欲建立1套 "自由",免錢,都語的百科全書。 Wikipedia是網路頂上濟人使用的1个參考性質的網站; 伊的資源平均1日予人掠5千萬擺 [1]。除了傳統的百科全書詞條以外,又閣有包括著主要的新聞事件,農民力等等的內容。

Wikimedia基金會這个無致意欲趁錢的單位佇後壁支援一般性的管理佮操作。內容方面完全開放予眾人合作發展。內容大部分是世界濟濟國的人士鬥陣撨出來的結果。參加的人自願無定時開家己的時間寫作,製圖,修改,整理,討論,宣傳這个事工。

姊妹工事
Wikipedia的存在是因為有Wikimedia基金會,一个咧管理各種言語佮免費內容項目的非盈利組織:
其他版本

szy: