Portal:Tiat-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

哲學門口驛

哲學 (Tiat-ha̍k) ()1 (khoán)透過 (thàu-koè)思考 (su-khó) (kap) (mn̄g)問題 (būn-tê) (lâi)研究 (gián-kiù)人類 (jîn-lūi)這个 (chit-ê)世界 (sè-kài) (ê)學問 (ha̍k-būn)另外 (Lēng-goā)1 (chióng)哲學的定義 (tēng-gī)是 " (tùi)抽象 (thiu-siōng)觀念 (koan-liām)的研究 "。哲學毋是 (m̄-sī)科學 (kho-ha̍k)的1種,因為 (in-ūi)哲學毋是 (teh)研究這世間 (chit-sè-kan)物件 (mi̍h-kiāⁿ)代誌 (tāi-chì)按怎 (án-choáⁿ)運作 (ūn-chok)基本上 (Ki-pún-siōng),哲學是透過荷踏 (hoê-ta̍p)一寡 (chi̍t-koá) (toā)問題, (koh) (he)實際 (si̍t-chè)答案 (tap-àn)進一步 (chìn-chi̍t-pō͘) (khoàⁿ) " (ūi)sím-mi̍h / 為sím-mi̍h毋是" 這款 (chit-khoán)方式 (hong-sek) (chò)思考。


重警會選項目 (摒稱)

會選的文章

光設,猶是講公里,是1个系統內底無證明就假設是真的的1句話,猶是命題 (proposition)。掠公設做出發點來推論,閣會當得著定理。佇一寡認識論 (epistemology),公里自明 (self-evident) 的真理 (truth),賰的的智識著愛用公里做基層來建立。也就是講,認捌村的的命題進前,會當先認捌公里。毋過凡勢這種公里根本就無存在。

會選的影像

會選的人物

Friedrich Nietzsche
Friedrich Wilhelm Nietzsche是一个德國哲學家文獻學家,伊創作真濟有關宗教道德文化科學哲學的文章參冊籍,對後來的哲學,尤其是存在主義 (existentialism) 佮後現代主義 (postmodernism) 有真濟影響。

你敢知影...

會選的引據

Sokrates
Sokrates, Lives of Eminent Philosophers, II.32。

類別

(Soán) (lâi) (khòaⁿ)次類別 (chhù-lūi-pia̍t)

關聯portal