Portal:Sò͘-ha̍k

From Lohankhapedia
(Redirected from Portal:數學)
Jump to navigation Jump to search

數學門口驛

數學 (Sò͘-ha̍k) () (tùi)數目 (sò͘-bo̍k)數量 (sò͘-liōng)空間 (khong-kan)構造 (kò͘-chō) (kap)變化 (piàn-hòa) (ê)研究 (gián-kiù)。數學 () (thong)世界 (sè-kài) (chē) (chióng)分野 (hun-iá) (lóng)予人使用 (sú-iōng) (chò) (chi̍t) (khoán)重要 (tiōng-iàu)基本 (ki-pún)家私 (ke-si)包括 (pau-koat)自然 (chū-jiân)科學 (kho-ha̍k)工程 (kang-têng)醫學 (i-ha̍k),佮社會 (siā-hōe)科學應用 (Èng-iōng)數學,是數學內面 (lāi-bīn)分支 (hun-ki)專門 (choan-bûn)關心 (koan-sim)佇數學智識 (tì-sek) (ùi)其他 (kî-tha)分野的利用 (lī-ēng)啟發 (khé-hoat) ()chhiá製造 (chè-chō) (sin)數學發見 (hoat-kiàn)路用 (lō͘-iōng)有時 (ū-sî) (koh)領娶 (niá-chhōa) (chhut)規个 (kui-ê)新數學學問 (ha̍k-būn)發展 (hoat-tián)比論 (pí-lūn)統計學 (thóng-kè-ha̍k)gém理論 (lí-lūn)。數學 ()從事 (chiông-sū)純醉 (sûn-chùi)數學或者 (he̍k-chiá) (kóng) (ūi) (tio̍h)數學 (chhòng)數學, ()考慮 (khó-lū)認遐 (jīn-hô)應用。巡醉 (Sûn-chùi)佮應用的數學 (chi) (kan)清楚 (chheng-chhó)界線 (kài-sòaⁿ)原底 (goân-té)實作 (si̍t-chok)應用嘛 (tiāⁿ)是純醉數學予人發見的來源 (lâi-goân)

重警會選項目 (摒稱)

會選的文章

大字上逝的N是慣勢使用來代表自然數的符號
自然數是上基本的數目,一款講法是愛正整數隻號做自然數,嘛有一款是共 (0) 嘛算在內。一般來講,研究數論的人無共0算在內,研究集合論電腦科學的人會共0算入。自然數的路用主要是用來算物件的數量,或者是提來排順司。一般用N猶是 做自然數的標記。

會選的影像

五角形的Pythagoras定理Credit: JuPitEer

Pythagoras定理的一款普通化: 用直覺三角形的三爿畫出正五角形也認遐欲仝的形體,通產生A + B = C的關係 (A, B, C是相的形體的面積)。

會選的人物

R。 A。 Fisher (1890年2月17 ji̍t - 1962年7月29日) 是英蘭的統計學家兼生物學家,伊是現代統計學的先進之一。 Fisher有懸度的近視,少年時就發展出無需要紙筆來解決數學問題的能力。讀Cambridge大學的時,伊真受Charles Darwin的理論佮當予人重新研究的Mendel為傳學影響。 Fisher知1927年的統計學植作研究工作者的統計方法 (Statistical Methods for Research Workers) 是科學研究方法歷史當中重要的作品。

你敢知影...

Möbius圓帶

會選的數學表示

三次飾的Bézier曲線
平面也較權次元的空間通用四个點P0P1P2P3 來定義一个三次Bézier曲線 (cubic Bézier curve)。

曲線會對P0 開始,向P1 的方向行,根據P2 的方向,去到佇P3

BP,Pj,Pk(t) 做用PPj, and Pk 點來定義的二次Bézier曲線,三次Bézier曲線會當予人定義做兩个二次曲線的affine組合 (affine combination)。照t所得著的曲線通表示做:

解析失敗 (語法錯誤): {\displaystyle \mathbf{B}(t)=(1-t)\mathbf{B}_{\mathbf P_0,\mathbf P_1,\mathbf P_2}(t) + t \mathbf{B}_{\mathbf P_1,\mathbf P_2,\mathbf P_3}(t) \mbox{ , } 0 \絡t \le 1.}

寫盟的形式:

解析失敗 (語法錯誤): {\displaystyle \mathbf{B}(t)=(1-t)^3\mathbf{P}_0+3(1-t)^2t\mathbf{P}_1+3(1-t)t^2\mathbf{P}_2+t^3\mathbf{P}_3 \mbox{ , } 0 \絡t \le 1.}

類別

(Soán) (chhi̍h) (lâi) (khòaⁿ)次類別 (chhù-lūi-pia̍t)