Thóng-kè-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
教育,會得用 正規分佈調爭彎線 來設計 評古 (grade) 的方式; 圖內底有 標主差累積百分比百分為Z分數T分數標準9標準9百分比

統計學 (Thóng-kè-ha̍k) (漢字 (Hàn-jī): 統計學; 英文 (Eng-bûn): Statistics) ()1 (chióng)數學 (sò͘-ha̍k)家私 (ke-si) (ēng) (lâi)收集 (siu-chi̍p)分析 (hun-sek)解說 (kái-soeh) (ham)呈現 (têng-hiān)資料 (chu-liāu); 根據 (kin-kì)分析 (ê)結果 (kiat-kó)會當 (ē-tàng) (chò) (khah)合理 (ha̍p-lí)結論 (kiat-lūn)決策 (koat-chhek)。統計學會當用 () (chin) (chē)所在 (só͘-chāi)可比 (khó-pí) (kóng)物理學 (bu̍t-lí-ha̍k)社會 (siā-hoē)科學 (kho-ha̍k)人類學 (jîn-lūi-ha̍k)商業 (siong-gia̍p)政府 (chèng-hú)工業 (kang-gia̍p)醫藥 (i-io̍h)教育 (kaù-io̍k)等等 (téng-téng)