Bu̍t-lí-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
H原子 電子軌道 的機率密度普面圖

物理學 (Bu̍t-lí-ha̍k) (物理學) ()研究 (gián-kiù) (ùi)quark (kaù) (kah)宇宙 (ú-tiū)整個 (chéng-kô)自然 (chū-jiân) (ê)科學 (kho-ha̍k)包含 (Pau-hâm)宇宙基本 (ki-pún)成分 (sêng-hun) (siáⁿ)? (In) (ū)啥物 (siáⁿ-mih)基本三作用 (saⁿ-chok-iōng) (fundamental interaction)? 作用 (Chok-iōng)結果 (kiat-kó) (khoán)? 現代 (Hiān-tāi)物理學有當時仔 (ū-tang-sî-á) (khah)俊們 (chùn-būn)能量 (lêng-liōng) (energy),運動量 (ūn-tōng-liōng) (momentum),電賀 (tiān-hō) (electric charge),同位 (tông-ūi) (parity), ..。遮的 (chiah-ê)性質 (sèng-chit) (tùi)thīn定律 (tēng-lu̍t) (laws of symmetry) (kap)保存 (pó-chûn)定律 (conservation law)。

理論 (Lí-lūn)物理 (bu̍t-lí) (kap)實驗 (si̍t-giām)物理[edit]

物理學 (lāi),有一種 (chi̍t-chióng)區分 (khu-hun),是別種 (pa̍t-chióng)科學無的 (bô--ê) (Chū)20世紀 (sè-kí)開始 (khai-sí),物理學會使 (ē-sái) (kóng)漸漸 (chiām-chiām)區分 (chò)理論物理實驗物理 (chit)兩爿 (nn̄g-pêng)