Ú-tiū

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

(Ùi)物理 (bu̍t-lí) (ê)觀點 (koan-tiám) (lâi) (kóng)宇宙 (ú-tiū) ()所有 (só͘-ū)佇咧 (tī-teh) (mi̍h)合起來 (ha̍p--khí-lâi)全部 (choân-pō͘) ()是所有的事件 (sū-kiāⁿ)發生 (hoat-seng)空間 (khong-kan)觀察 (Koan-chhat) (ē) (tio̍h)部分 (pō͘-hūn) () (chò)已知 (í-ti)宇宙 (known universe),觀察會著的宇宙 (observable universe), (ia̍h) (khoàⁿ)會著的宇宙 (visible universe)。因為 (In-ūi)宇宙擴充 (khok-chhiong)造成 (chō-chiâⁿ) (i)大份 (toā-hūn) () (lán)觀察 ()著的 (ūi) (khah) (chē)宇宙學家 (ú-tiū-ha̍k-ka)同意 (tông-ì) ()可能 (khó-lêng)觀察著宇宙的全部。宇宙學 (Ú-tiū-ha̍k) ()宇宙 (siūⁿ)做是有限 (iú-hān)無限 (bû-hān)時空 (sî-khong)連續 (liân-sio̍k) (space-time continuum),其中 (kî-tiong)包含 (pau-hâm)一切 (it-chhè)的物 (kap)能源 (lêng-goân) (Ū)科學家 (kho-ha̍k-ka)假定 (ká-tēng) (chit) (ê)宇宙凡勢 (hoān-sè)是包含濟濟 (chē-chē)宇宙的系統 (hē-thóng)ni̍h的1个; (chit)个系統號做多宇宙 (to-ú-tiū) (multiverse)。