Lêng-goân

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

能源 (Lêng-goân) (能源) (ê)使用 (sú-iōng) ()人類 (jîn-lūi)社會 (siā-hōe)已經 (í-keng)成做 (chiâⁿ-chò) (chi̍t) (ê)關鍵 (koan-kiān)技術 (ki-su̍t)發展 (hoat-tián)。佇任何 (jīm-hô)一个社會 (lóng)無法度 (bô-hoat-tō͘)避免 (pī-bián)管理 (koán-lí)能源的使用。佇工業化 (kang-gia̍p-hòa)國家 (kok-ka)內部 (lāi-pō͘),能源資源 (chu-goân)佇發展農業 (lông-gia̍p)交通 (kau-thong)糞埽 (pùn-sò)收集 (siu-chi̍p)資訊 (chu-sìn)科技 (kho-ki) (kap)通信 (thong-sìn) ()成做發達 (hoat-ta̍t)社會的先決 (sian-koat)條件 (tiâu-kiāⁿ)自從 (Chū-chiông)工業 (kang-gia̍p)革命 (kek-bēng)了後 (liáu-āu),能源的使用愈來愈 (jú-lâi-jú) (chē) ()帶來 (tòa-lâi)一寡 (chi̍t-kóa)嚴重 (giâm-tiōng)問題 (būn-tê); 親像 (chhin-chhiūⁿ)地球 (Tē-kiû)相落化 (sio-lo̍h-hòa) (tùi)目前 (bo̍k-chiân)世界 (sè-kài) (ū)潛在 (chiâm-chāi)的嚴重風險 (hong-hiám)另外 (Lēng-gōa)因為 (in-ūi)經濟 (keng-chè)活動 (oa̍h-tāng)比論 (pí-lūn)製造業 (chè-chō-gia̍p)運輸業 (ūn-su-gia̍p)密集 (bi̍t-chi̍p),能源效率 (hāu-lu̍t)伊利 (i-lāi)安全 (an-choân)計數 (kè-siàu) (téng)問題嘛 (hō͘) (lâng)關注 (koan-chù)

佇人類社會背景 (pōe-kéng) ()的能源資源一般 (it-poaⁿ) (teh) (kóng)燃料 (jiân-liāu)石油 (chio̍h-iû)加工 (ka-kang)產品 (sán-phín)電力 (tiān-le̍k)遮的 (Chia-ê)攏是會當 (ē-tàng)利用 (lī-iōng)的能源來源 (lâi-goân),因為 (in)會當 (chin)簡單 (kán-tan) (lâi)轉化 (choán-hòa) (chò)其他 (kî-thaⁿ)為著 (ūi-tio̍h)特定 (te̍k-tēng)用途 (iōng-tô͘)的能源。

自然界 (chū-jiân-kài) (tiong),能源會當 (í)幾若 (kúi-nā) (chióng)無仝 (bô-kāng)形式 (hêng-sek)存在 (chûn-chāi): (jia̍t) (tiān)輻射 (hok-siā)化學能 (hòa-ha̍k-lêng)等等 (téng-téng)濟濟 (Chē-chē)遮的形式會當真容易 (iông-ī)轉化做另外一種。現代 (Hiān-tāi)能源一般會當 (pun)通再生 (thang-chài-seng)能源替代 (thè-tāi)能源