Chè-chō-gia̍p

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

製造業 (Chè-chō-gia̍p) (製造業) ()工業 (kang-gia̍p) (ê) (chi̍t) (chióng)。製造業利用 (lī-iōng)科學 (kho-ha̍k)技術 (ki-su̍t) (teh)生產 (seng-sán)產品 (sán-phín) (lâi)提供 (thê-kiong)市場 (chhī-tiûⁿ)銷售 (siau-siû)遮的 (chia-ê)方法 (hong-hoat)可能 (khó-lêng) (ē)使用 (sú-iōng) (tio̍h)加器 (ke-khì)家私 (ke-si)化學 (hoà-ha̍k)重視 (têng-sī) (ia̍h)生物學 (seng-bu̍t-ha̍k)配方 (phòe-hng)等等 (téng-téng)無仝 (Bô-kāng)的製造業 (ū)無仝的人力 (jîn-le̍k)投入 (tâu-ji̍p)伊的 (i-ê)範圍 (hoān-ûi) (chin) (khoah) (ùi)手工藝 (chhiú-kang-gē) (chì)高科技 (ko-kho-ki)不過 (put-kò)大半 (toā-poàⁿ)是咧 (kóng) ()大量 (toā-liōng)原物料 (goân-bu̍t-liāu)製造 (chè-chō) (sêng)產品的工業化 (kang-gia̍p-hoà)生產產業 (sán-gia̍p)