Ki-hâi

From Lohankhapedia
(Redirected from Ke-khì)
Jump to navigation Jump to search
19世紀的機械。

機械 (Ki-hâi) () (kóng)機器 (ke-khì) ()利用 (lī-ēng)能源 (lêng-goân) (chò)工課 (khang-khòe) (ê)構造 (kò͘-chō)一般 (It-poaⁿ) (só͘)講的機械是 (ēng) (chi̍t) (koá)部件 (pō͘-kiāⁿ)相鬥 (sio-tàu) (ū)規律 (kui-lu̍t)運動 (ūn-tōng)模式 (bô͘-sek)會使 (ē-sái) ()外部 (goā-pō͘)輸入 (su-ji̍p)的能源 (choán) (lâi)做機械的活動 (oa̍h-tāng)

機械所使用 (sú-iōng)的能源 (hâm)電力 (tiān-le̍k)化學 (hòa-ha̍k)抑是 (a̍h-sī) (jia̍t) (koh)動物 (tōng-bu̍t) (lâng)或者 (he̍k-chiá)別的 (pa̍t-ê)機械 (chhut) (la̍t)等等 (téng-téng)

嚴格 (Giâm-keh)意思 (ì-sù)的機械當中 (tang-tiong) (siōng)簡單的 (kán-tan--ê)比論 (pí-lūn)趨面 (chhu-bīn)秤桿 (chhìn-koáiⁿ)等等。