Chhiú-gē

From Lohankhapedia
(Redirected from Chhiú-kang-gē)
Jump to navigation Jump to search
手藝

手藝 (Chhiú-gē) (手藝) () (sûn)手工 (chhiú-kang)製造 (chè-chō) (ê)工藝 (kang-gē)當然 (tong-jiân)有可能 (ū-khó-lêng) (ē) (ēng) (tio̍h)簡單 (kán-tan)家私 (ke-si)。手藝通常 (thong-siông) (hām)藝術 (gē-su̍t)相關 (siong-koan)伊的 (i-ê)創造 (chhòng-chō)需要 (su-iàu)撇步 (phiat-pō͘)熟練 (se̍k-liān) (kap)一定 (it-tēng)程度 (thêng-tō͘)美感 (bí-kám)