Ke-si

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

家私 (Ke-si) (tool; kang-kū) ()咱人 (lán-lâng)提咧 (the̍h-teh) (tàu)choe (khang)khè (ê)物件 (mi̍h-kiāⁿ)。是幫贊 (pang-chān)咱人的能力 (lêng-le̍k) () () (kàu) (ū),佇有 (kàu) (chán)助手 (chō͘-chhiú)差不多 (Chha-put-to)咱人逐日 (ta̍k-ji̍t)目睭 (ba̍k-chiu)擘開 (peh-khui) (khoàⁿ)話就 (ōe-tio̍h) (bong)畫著 (ōe-tio̍h)的物件攏是 (lóng-sī)咱人的家私。佇手工 (chhiú-kang)機械 (ki-hâi)適合 (sek-ha̍p)各種 (kok-chióng)行業 (hâng-gia̍p),適合各種用途 (iōng-tô͘)應有盡有 (èng-ū-chīn-ū)予人 (hō͘-lâng) (teh)使用 (sú-iōng)緊仔日 (Kín-á-ji̍t),咱人畫當 (ōe-tàng)過著 (kè-tio̍h) (khah)輕便 (khin-piān)生活 (seng-oa̍h) (lóng)嘛是 (mā-sī)因為 (in-ūi)咱人隨時 (sûi-sî)攏咧生產 (seng-sán)較濟 (khah-chōe)較新 (khah-sin),較複雜 (ho̍k-cha̍p)的家私 (lâi)對飲著的 (tùi-ìm--tio̍h-ê)

毋過 (M̄-koh)有通提仔 (ū-thang-sî-á)日常 (ji̍t-siông)講話 (kóng-ōe)家私咧講 (teh-kóng): 武器 (bú-khì)

各種的家私[edit]