To

From Lohankhapedia
(Redirected from To-á)
Jump to navigation Jump to search
一寡to仔。

To ()1 (khoán) (lán) (lâng)定定 (tiāⁿ-tiāⁿ)使用 (sú-īong) (ê)家私 (ke-si), to一般 (it-poaⁿ)生做 (seⁿ-chò)唐長 (tn̂g-tn̂g), to (bah) (ū) (chin) (lāi) (kîⁿ)會當 (ē-tàng) (ēng) (lâi) (chhiat)物件 (mi̍h-kiāⁿ)

1 (ki)to上重要 (sīong-tīong-iàu)部分 (pō͘-hūn)to肉, to肉的墘利利 (lāi-lāi),用來切 (mi̍h)所在 (só͘-chāi)號做 (hō-chò)to (chhuì) ( ()講做 (kóng-chò)to ()), to肉的 (boé)一般 (lóng) (chò) (hō͘)尖尖 (chiam-chiam) (to (boé)), to棉有的是一爿 (chi̍t-pêng),有的做雙爿 (siang-pêng),有雙爿to棉, to肉直直的 (ti̍t-ti̍t--ê),一般 ()叫做 (kìo-chò) (kiàm) (khah) (chē)

To肉下跤 (ē-kha) (chiap) ()to (pìⁿ), to變是人用 (chhíu) (lia̍h)to的所在,有的to (koh) (ē) (phoè)to (khak) (嘛講做to (sok)或是 (he̍k-sī)to (sìo)), ()用to的時陣 (sî-chūn) () (thang)共to肉 (siu) (ji̍p) (khì)to殼內底 (lāi-té)

人類 (Jîn-lūi) (tùi)石器 (Chi̍oh-khì)時代 (Sî-tāi)已經 (í-keng) (the̍h)to來當做 (tòng-chò)家私 (kap)武器 (bú-khì)一起譴 (chi̍t-khí-khiàn)人是用石頭 (chi̍oh-thâu)做to,後來 (āu--lâi),人會曉 (ē-hiáu)利用 (lī-īong)金屬 (kim-si̍ok)了後 (liáu-āu), to肉的部分, (chiah) (kái) (tâng) (thih)鋼鐵 (kǹg-thih)來做,現此時 (hiān-chhú-sî)嘛有用瓷仔 (hûi-á)做的to肉,總是 (chóng--sī)to (ê)基本 (ki-pún)款式 (khoán-sek)猶原 (îu-goân)誠大 (chiâⁿ-toā)變化 (piàn-hoà)

雖然 (Sui-jiân)基本款式 (sio)siâng, to的花款 (hoe-khoán)雜花 (cha̍p-hoe)五色 (gō͘-sek)大支的 (toā-ki--ê)細車的 (sè-ki--ê)直的 (ti̍t--ê)彎曲的 (oan-khiau--ê)數面的 (sò͘-bīn--ê)無仝 (bô-kâng)花草的 (hoe-chháu--ê) (ta̍k)國家 (kok-ka),逐所在,逐時代攏 (chhut)濟濟 (chē-chē)生做各樣 (kok-īuⁿ)的to (á)