Siā-hōe

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

社會 (Siā-hōe)科學 (kho-ha̍k)針對 (chiam-tùi)社會 (ê)定義 (tēng-gī)包括 (pau-koah):

  • 1 (tīn) (lâng)成做 (chiâⁿ-chò) (poàⁿ)公開 (kong-khai)系統 (hē-thóng) ()系統ni̍h的份主 (hūn-chú)主要 (chú-iàu) (hām)其他 (kî-thaⁿ)份子 (hūn-chú)互動 (hō͘-tōng)
  • 分子 (Hūn-chú)之間 (chi-kan)關係 (koan-hē)網路 (bāng-lō͘)
  • 互相 (Hō͘-siong)倚靠 (oá-khò)社里 (siā-lí)

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ):