Siā-hoē kho-ha̍k

From Lohankhapedia
(Redirected from Siā-hōe kho-ha̍k)
Jump to navigation Jump to search

社會 (Siā-hoē)科學 (kho-ha̍k) ()學術 (ha̍k-su̍t)研究 (gián-kiù)ni̍h (ê)1 (ê) (toā)分類 (hun-lūi) (i) (só͘)牽涉的 (khan-sia̍p--ê)關係 (koan-hē)人類 (jîn-lūi)團體 (thoân-thé) (hām)個人 (kò-jîn)社會生活 (seng-oa̍h) (chit)內底 (lāi-té)包括 (pau-koat)人類學 (jîn-lūi-ha̍k)溝通 (ko͘-thong)研究經濟學 (keng-chè-ha̍k)人文 (jîn-bûn)地理學 (tē-lí-ha̍k)歷史學 (le̍k-sú-ha̍k)政治學 (chèng-tī-ha̍k)心理學 (sim-lí-ha̍k) (kap)社會學 (siā-hoē-ha̍k)等等 (téng-téng)學科 (ha̍k-kho)

社會科學的歷史 (le̍k-sú)[edit]

()人類的歷史ni̍h,科學這个 (chit-ê) () () (lán) (taⁿ)一般 (it-poaⁿ)用法 (iōng-hoat) (koh) (khah)闊面的 (khoat-bīn--ê) (ū) (chin)久長 (kú-tn̂g)團統 (thoân-thóng)佇咧 (tī-leh)。佇實證 (si̍t-chèng)主義 (chú-gī)興起 (heng-khí)了後 (liáu-āu),科學沓沓仔 (ta̍uh-ta̍uh-á)變做 (piàn-choè)自然 (chū-jiân)科學簡省語 (kán-séng-gí) ()因為 (in-ūi)這个影響 (éng-hióng),社會自按呢 (chū-án-ne)變做 (piàn-chò)下當 (ē-tàng)研究的客體 (kheh-thé),這个客體 (hō͘) (lâng)看做 (khoàⁿ-chò)是有組織 (cho͘-chit)組合 (cho͘-ha̍p),佇順趁 (sūn-thàn)本身 (pún-sin)規則 (kui-chek)方法論 (hong-hoat-lūn)原則 (goân-chek)下跤 (ē-kha)會當 (ē-tàng) (ka)標準化 (piau-chún-hoà),嘛 (thang) (ēng)客關的 (kheh-koan-tek)方式 (hong-sek) (lâi)傳達 (thoân-ta̍t)教育 (kàu-io̍k)

(Kó͘)希臘 (Hi-lia̍p)[edit]

Augustine[edit]

Islamic civilization[edit]