Tiān-khì

From Lohankhapedia
(Redirected from Tiān)
Jump to navigation Jump to search

電氣 (Tiān-khì) (電氣),一般 (it-poaⁿ) (kóng) (tiān) ()電弧 (tiān-hô͘)流動 (liû-tōng) (só͘)產生 (sán-seng) (ê) (kok) (chióng)現象 (hiān-siōng)

相關 (Siong-koan)[edit]